O LEXUM

Síť očních klinik Lexum pečuje o zrak svých klientů již od roku 1993. Na začátku roku 2014 se síť očních klinik Lexum stala součástí skupiny Optegra Holdings Limited, jež poskytuje komplexní oftalmologickou péči. Nadnárodní společnost Optegra aktuálně vlastní a provozuje síť dalších klinik ve Velké Británii a Polsku. 

Vlastnická struktura:

Jediným vlastníkem společnosti LEXUM a.s. se 100% podílem na základním kapitálu je společnost Optegra Holdings Limited. 

Zprávy o účetní závěrce, podnikatelské činnosti a aktuálním stavu majetku společnosti jsou umístěny na oficiálním serveru českého soudnictví www.justice.cz.

Lexum a.s.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 28398238
DIČ: CZ 699002356

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14318

Společnost Lexum a.s. je jediným společníkem se 100% podílem na základním kapitálu společnosti Cornea Lexum s.r.o.

Cornea Lexum s.r.o.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 26148552

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74543

 

Vedení společnosti


PharmDr. Michal Krejsta, MBA

generální ředitel sítě očních klinik LEXUM 
předseda představenstva sdružení SAPOCH, z.s.

Profesní kariéra Michala Krejsty je bohatá na pracovní zkušenosti a zároveň inspirující dosaženými výsledky. Jeho pracovní záběr je komplexní. Mezi jeho morální hodnoty patří respekt a lidský přístup. V práci sází na inovaci, pozitivní motivaci, odpovědnost a osobní integritu. 

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel sítě očních klinik Lexum

Michal Krejsta vystudoval Farmaceutickou fakultu v Brně. Doktorát z farmacie získal v Belgii a titul MBA Senior Executive ve Velké Británii. V současnosti studuje postgraduální program práva LLM, obor medicínské práva na Právnické fakultě UK v Praze.
Na vrcholových manažerských pozicích se pohybuje déle než 20 let. Má zkušenosti z trhů zemí EU. Působil v pozicích výrobce, distributora či poskytovatele zdravotní péče.
V minulosti pracoval na pozici generálního ředitele farmaceutické společnosti Pfizer, poté distribuční společnosti Phoenix a ViaPharma či farmaceutické společnosti Omega Pharma. Od června roku 2018 je generálním ředitelem největší sítě očních klinik LEXUM. 
Oční kliniky Lexum poskytují komplexní oftalmologickou péči od refrakcí, katarakt, přes glaukomy, plastiky, transplantace až po biologickou léčbu. Síť očních klinik Lexum má největší tým předních evropských odborníků. 
Zastává také pozici výkonného tajemníka asociací AVEL v ČR a AVEL na Slovensku (Asociace velkodistributorů léčiv), kde se aktivně podílí na formování a kultivaci tržního prostředí pro udržitelný a profitabilní růst lékového distribučního řetězce. Zastupuje velkodistributory v jednáních s lékovými autoritami, státními regulátory a plátci. Michal Krejsta je předsedou představenstva Sdružení ambulantních poskytovatelů oční péče SAPOCH, z.s. Sdružení zastupuje přes 90 % trhu ambulantních poskytovatelů v ČR pro jednání s plátci, regulátory a státními autoritami o dostupnosti, kvalitě a cenách oční péče.

Práva pacientů Sítě očních klinik Lexum


 

1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient má nárok získat od zdravotnických pracovníků všechny informace potřebné k tomu, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda souhlasí s dalším léčebným či diagnostickým postupem. Pacient má právo být informován o alternativních léčebných postupech.


2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient je také oprávněn vyžádat si konsultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě jiného zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.


3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.


4. Pacient má právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a také osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, jsou-li při poskytování zdravotních služeb pacientovi přítomny. Pacient je oprávněn odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání.


5. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.


6. Každý pacient má nárok na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, pokud taková přítomnost osob nenaruší poskytnutí zdravotních služeb, či nevytvoří epidemiologické nebo bezpečností riziko.


7. Je-li pacient nezletilým, má nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen.


8. Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem.


9. Pacient mající komunikační či zdravotní omezení, má právo na zajištění přiměřené podpory ze strany všech pracovníků podílejících se na poskytování zdravotní služby.


10. Pacient má právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytovaných zdravotních služeb formou písemnou (na mail: lexum@lexum.cz) nebo ústní (osobně na kterékoliv recepci, či telefonicky na lince 800 22 66 55). 

Etická komise


Etická komise oční kliniky Lexum pečuje o to, aby vývoj a léčba na naší klinice probíhaly v souladu se všemi zákony a podle platných norem. Projednává nové klinické studie a vědecké programy, do kterých se naše klinika zapojuje a sleduje nejnovější požadavky legislativy. Předsedou Etické komise oční kliniky Lexum je Mgr. Libor Štajer.

Mgr. Libor Štajer, předseda Etické komise

 

Členové etické komise:

Štěpánka Duchková

Ondřej Hejma

Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

MUDr. Vladimír Chodura

MUDr. Věra Kalandrová

Bc. Věra Krejzlíková