Translations:

Archiv 2013 Archiv 2014 Archiv 2015


Příspěvky našich lékařů na vědeckých kongresech v roce 2015

8. Rohovkový den (11. prosince 2015, Praha)

oprace oci Součástí 8. Rohovkového dne byla sekce zabývající se tématem perforující transplantace rohovky (PKP). Tuto sekci otevřela paní docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD, která ve své úvodní přednášce shrnula důležitá fakta a zajímavosti týkající se této operační techniky.
Na přednášku paní docentky navazovala podrobná diskuse na téma Perforující transplantace rohovky. Tento Kulatý stůl moderovala paní doktorka Magdaléna Vokrojová, PhD, a účastnili se jej pan profesor MUDr. Martin Filipec, CSc., spolu s paní docentkou Hlinomazovou a dalšími předními odborníky na toho téma.
MUDr. Vokrojová, PhD dále prezentovala kazuistiku mladého muže s iridokorneálním syndromem (ICE sy), který na naší klinice podstoupil operaci DMEK. Jeho pooperační vidění bylo velice dobré (korigovaný visus 1,0) a rohovka byla čirá.

XV. kongres České vitreoretinální společnosti (ČVRS) (26. až 28. listopadu 2015, Dolní Morava)

vitroretinalni spolecnost MUDr. Ivan Fišer, PhD, primář našeho vitreoretinálního centra, posluchače seznámil s výsledky srovnání různých režimů podávání afliberceptu u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD). Statistické zpracování souboru 196 očí léčených tímto lékem ukázalo, že se dostavuje výrazný anatomický úspěch léčby, nehledě na použité schéma aplikace, a že ve sledovaném období jednoho roku došlo ke stabilizaci vizu.
V další ze svých přednášek se pan primář věnoval léčbě endoftalmitidy po operaci katarakty bezstehovou 25ga+ vitrektomií. Ukázal, jak lze problém chirurgicky řešit a jakou medikamentózní léčbu v těchto případech zvolit.
Co se týče zkušeností s operačními technikami, ve třetí přednášce prezentoval pan primář Fišer výhody a nevýhody 25ga+ a 27ga+ bezstehové vitrektomie, při které jsou použity ultratenké nástroje. Použití těchto technik tak umožňuje zvýšit šetrnost a bezpečnost zákroků, neboť není nutné použít množství jiných chirurgických nástrojů. Na naší klinice jsou tyto metody používány již od roku 2013 a jsou metodou volby u všech operačních zákroků. Se zajímavou kazuistikou seznámil ostatní oftalmology MUDr. Filip Brázda. Jednalo se o zákrok, při němž byl ze subretinálního prostoru oka extrahován dekalin za pomocí techniky 25ga vitrektomie. Dekalin je do oka aplikován při určitých operačních zákrocích a později je z oka odstraněn. Případnou zbývající kapičku dekalinu je však nutné odstranit, v tomto případě pomocí retinotomie. Hlavní částí přednášky bylo proto video, které podrobně dokumentovalo tuto neobvyklou operaci.
Přednášku, jejíž téma přesahovalo rámec vitreoretinální chirurgie, prezentovala paní docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD seznámila chirurgy s vlivem některých složitých vitreoretinálních operací na rohovku oka a poukázala na možné důvody a následná řešení těchto případů metodou endoteliální transplantace DMEK (Descemet's membrane endothelial keratoplasty). Tento zákrok pak může pacientům přinést nejen funkční zlepšení jejich vidění, ale také úlevu od případných chronických bolestí.

6. Zirmův olomoucký diskuzní den (7. listopadu 2015, Olomouc)

Tématem přednášky paní docentky MUDr. Zuzany Hlinomazové, PhD bylo chirurgické řešení keratokonu. Autorka shrnula různé způsoby, kterými lze toho onemocnění chirurgicky řešit, jako je metoda cross-linking (CXL), implantace intrastromálních rohovkových prstenců (ICRS), a kombinace těchto dvou přístupů. Dalšími metodami jsou přední hluboká lamelární transplantace rohovky (DALK) a penetrující keratoplastika (PKP). V případě stabilního nálezu je pak možné komplikovanou refrakční vadu řešit pomocí implantace fakických čoček a u pacientů s kataraktou pomocí asférických či torických nitroočních čoček.
Paní doktorka Trnková se ve svém sdělení soustředila na jednu z těchto metod, tzv. cross-linking rohovkového kolagenu (CXL). Posluchače seznámila s indikacemi a kontraindikacemi tohoto zákroku, popsala jeho průběh a možné varianty a upozornila na možné komplikace zákroku. Věnovala se také pooperačnímu vývoji u pacientů po CXL.

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (17. až 19. září 2015, Hradec Králové)

metodika Naše hlavní lékařská ředitelka docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. seznámila účastníky kongresu se zkušenostmi se složitou chirurgickou technikou DMEK (Descemet's membrane endothelial keratoplasty), při které je pacientům část rohovky nahrazena transplantátem od dárce.
Přednášku, která shrnovala výsledky implantace trifokální torické čočky u pacientů s kataraktou na klinikách Lexum, prezentovala MUDr. Markéta Brožková (roz. Santarová). Výsledky studie ukázaly, že bylo u pacientů dosaženo výrazného snížení celkového astigmatismu, což ukazuje na vysokou efektivitu této metody. Z výsledků dále vyplývá výrazné zlepšení zrakové ostrosti do dálky, což spolu s výbornou zrakovou ostrostí na blízko a střední vzdálenost přispívá k vysoké subjektivní spokojenosti pacientů a k jejich nezávislosti na brýlích. S přednáškou "Co bylo dříve, katarakta nebo glaukom?" vystoupil MUDr. Martin Fučík, primář operačních sálů a glaukomového centra na pražské klinice Lexum, a shrnul v ní své zkušenosti s chirurgickým řešením obou onemocnění.
Primář MUDr. Martin Choleva se ve svém sdělení věnoval případům, kdy byla v minulosti zaznamenána opacifikace umělé nitrooční čočky a na jednotlivých kazuistikách ukázal, jak byl tento problém řešen.
S ročními výsledky léčby pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) afliberceptem seznámila posluchače MUDr. Zlatislava Hellsteinová z ostravské kliniky Lexum. Autoři u pacientů sledovali změnu nejlépe korigované zrakové ostrosti a centrální retinální tloušťky sítnice. Jak paní doktorka uvedla, léčba dle doporučeného schématu dávkování vedla u pacientů k funkčnímu zlepšení a ke stabilizaci jejich vidění.
Kromě ústních sdělení byl jedním z letošních příspěvků Lexum také poster MUDr. Petry Wolkové s názvem „Oční ochronóza“. Na této kazuistice ukázala autorka účastníkům kongresu, že oční lékař může přispět ke stanovení správné diagnózy i v případě celkových onemocnění, jako je alkaptonurie (ochronóza), která se mimo jiné projevuje pigmentacemi v oblasti očí.
Ve speciální sekci zaměřené na prémiové čočky se paní docentka Hlinomazová ve své přednášce věnovala torickým nitroočním čočkám a shrnula nejpodstatnější informace týkající se výběru vhodného kandidáta pro implantaci těchto čoček, správné indikace a operační techniky. Příspěvek primáře MUDr. Martina Cholevy se týkal problematiky prémiových čoček obecně, a to jak výběru vhodných pacientů pro tyto nadstandardní typy nitroočních čoček, tak správné edukaci pacientů před operací.

15. kongres Evropské vitreoretinální společnosti (EVRS) (12. až 14. září 2015, Benátky, Itálie)

MUDr. Ivan Fišer, PhD v hlavním programu přednesl sdělení „Stimulační laserová léčba centrální serosní chorioretinopatie“ a vedl symposium „Menší a rychlejší v komplikované vitreoretinální chirurgii“, v němž prezentoval vlastní zkušenosti s bezstehovou chirurgií sítnice technikou 25ga a 27ga.
MUDr. Martina Rubešová na kongresu dosáhla významného úspěchu - získala 1. cenu za nejlepší poster s názvem „Účinnost reoperací idiopatické makulární díry po primární vitrektomii“.
Poster je k nahlédnutí zde.

33. kongres Evropské společnosti kataraktových a refrakčních chirurgů (ESCRS) (5. až 9. září 2015, Barcelona, Španělsko)

Poster pana primáře MUDr. Františka Bendy, PhD byl organizátory z více než 970 elektronických posterů vybrán k osobní prezentaci autorem v tzv. „Poster Village“. Účastníci kongresu, které dané téma zajímá, se tak mohli dozvědět o prezentované studii více a měli možnost diskutovat přímo s autorem studie. Poster seznámil posluchače s výsledky studie, ve které jsme hodnotili vliv implantace zadněkomorové fakické čočky ICL (STAAR Surgical, AG) na denzitometrii lidské čočky a změny vaultu (tedy vzdálenosti implantované a lidské čočky) po zákroku.
Paní docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD prezentovala poster s názvem „Repeat Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty“, který účastníkům kongresu přiblížil výsledky a osobními zkušenostmi autorky s technikou opakované keratoplastiky DMEK. Paní docentka operovala touto metodou již více než 250 očí a podělila se proto s tím, jaké jsou nejčastější příčiny opakované operace DMEK, a s radami, jakých chyb by se měl chirurg při zákroku vyvarovat.
Poster MUDr. Věry Flemrové ukázal účastníkům kongresu, že v případě kombinace refrakční vady a strabismu (šilhání), lze u pacientů kombinovaným zákrokem dosáhnout jak zlepšení funkčního vidění, tak zlepšení estetického. Pacienti podstoupí refrakční zákrok (pomocí laseru, implantace fakické čočky či refrakční výměny čočky), a také strabologický výkon, při kterém je odstraněna šilhavost. Splní se tak obě jejich přání: nenosit brýle a nešilhat.
MUDr. Markéta Brožková (roz. Santarová) ve svém posteru shrnula refrakční výsledky implantace trifokálních torických nitroočních čoček AT LISA tri toric 939MP (Carl Zeiss Medical) u pacientů po operaci šedého zákalu (katarakty). Poukázala na výbornou pooperační zrakovou ostrost a subjektivní spokojenost pacientů, i na stabilitu zákroku během sledovaného období.
Problematice keratokonu a implantace torických čoček u pacientů po refrakční výměně čočky (RLE) se věnovala MUDr. Enkela Hrdličková. Její poster s názvem „Keratoconus and refractive lens exchange with toric intraocular lenses“ přiblížil refrakční výsledky tohoto typu zákroku. I přes nepravidelné zakřivení rohovky a často vysoké hodnoty astigmatismu se u pacientů s touto diagnózou daří zákrokem zlepšit jejich korigovanou i nekorigovanou zrakovou ostrost a tím přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

13. kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) (21. - 23. května 2015, Plzeň)

Přítomné oční lékaře zaujal vzdělávací kurz "Katarakta a suché oko" lékařské ředitelky Evropské oční kliniky Lexum docentky MUDr. Zuzany Hlinomazové, PhD. Přednášku "Keratokonus a refrakční výměna čočky s implantací torické nitrooční čočky" prezentovala vědecká pracovnice kliniky Lexum, RNDr. Lenka Filipová, Ph.D. S praktickými zkušenostmi lékařů oční kliniky Lexum s korekcí ametropické presbyopie implantací trifokální torické čočky účastníky kongresu seznámila MUDr. Markéta Brožková (roz. Santarová).
Odbornou práci "Změny densitometrie oční čočky a vaultu po implantaci zadněkomorové fakické čočky pro korekci hypermetropie" prezentoval ve formě posteru primář Centra léčby sítnice a zadního segmentu MUDr. František Benda, PhD z ostravské kliniky Lexum.

Mezinárodní konference „Optegra Akademia“ (15. a 16. května 2015, Krakov, Polsko)

Kongres byl slavnostně zahájen inaugurační přednáškou primáře MUDr. Ivana Fišera, PhD o životě a díle Jana Evangelisty Purkyně. Tento významný český badatel, původem z Libochovic, se zájmem o fyziologii, anatomii, biologii a filozofii, totiž velkou měrou přispěl také k našim znalostem v očním lékařství. Profesor MUDr. Martin Filipec, CSc. představil souhrnnou přednášku na téma výsledků a dlouholetých zkušeností s technikou refrakční výměny čočky. Vyzdvihnul výborné výsledky této metody a vysokou bezpečnost zákroku. Upozornil také na význam výběru vhodných pacientů pro tento typ zákroku. Funkční výsledky pooperačního vidění podpořila také vysoká subjektivní spokojenost pacientů, zjištěná na základě dotazníků vyplňovaných našimi pacienty. Paní docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD účastníky kongresu seznámila se zkušenostmi s chirurgickou technikou DMEK (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty) u pacientů se zadními rohovkovými dystrofiemi. Jednalo se o unikátní soubor 48 pacientů, u nichž byl detailně hodnocen průběh operace, případné pooperační komplikace, rehabilitace zrakových funkcí a kvalita vidění po zákroku. I přes složitost této operace (někdy prováděné v kombinaci s operací katarakty) je možné u těchto pacientů dosáhnout velice dobrého pooperačního vidění.

2. ročník Glaukomového chirurgického dne (10. dubna 2015, Praha)

Primář MUDr. Martin Fučík během praktického kurzu přiblížil mladým kolegům teorii a úskalí implantace glaukomových drenážních implantátů. Zájemci o chirurgickou léčbu glaukomu ocenili možnost nácviku jednotlivých typů operací.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor