Obecná pravidla soutěží a akcí

Pročtěte si obecná pravidla soutěží.

Úvodní ustanovení


Účelem tohoto dokumentu „Obecná pravidla soutěží a akcí“ („pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek akcí a soutěží pořádaných pořadatelem v České republice. Každá jednotlivá soutěž má svá detailně vymezená pravidla v podobě zkrácených pravidel uvedených v postu vyzývajícím k účasti v soutěži. Zkrácená pravidla a informace na propagačních materiálech je třeba vykládat v souladu s těmito pravidly. V případě, že je konkrétní podmínka upravena ve zkrácených pravidlech jinak, pak mají přednost zkrácená pravidla. V případě, že úprava ve zkrácených pravidlech není, užijí se tyto pravidla.

Okamžikem zaslání příspěvku, vložení komentáře či jiného konání dle pravidel konkrétní soutěže, soutěžící vstupuje do soutěže, čímž uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat včetně udělení souhlasu k souvisejícímu zpracování osobních údajů a licence dle těchto pravidel.

Pořadatel a Organizátor


Pořadatel: Lexum a.s, sídlem Praha - Krč, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, IČO 28398238, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14318.

Organizátor: Focus Agency s.r.o., sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 26212722, DIČ: CZ26212722, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 80183.

Doba a místo konání soutěže


Soutěž probíhá na facebookových stránkách https://www.facebook.com/LEXUM.CZ/, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení (zkrácená pravidla dále jen „vyhlášení“). 

Podmínky účasti v soutěži


Účastníkem soutěže může být pouze osoba s platným profilem na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), přičemž profil na sociální síti FACEBOOK musí být po celou dobu soutěže aktivní (nezablokovaný) a zároveň splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

Osoby mladší 15 let musí při vstupu do soutěže pořadateli doložit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

Soutěžící je oprávněn se každé soutěže účastnit maximálně jednou. V případě opakované účasti je Soutěžící z celé soutěže vyřazen.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele. 

Průběh a principy soutěží


Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/LEXUM.CZ/. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém postu pořadatele. 

Reakcí na výzvu k účasti do soutěže soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito pravidly, souvisejícím zpracováním osobních údajů a zavazuje se pravidla dodržovat.

Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše a podmínky vymezí ve facebookovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže. 

Soutěž může mít ve vyhlášení mechaniku znalostní, dovednostní či náhodnostní.

U znalostní mechaniky vloží Soutěžící komentář s odpovědí na otázku dle vyhlášení. Úkolem je odpovědět na otázku správně. Pokud nebude žádná odpověď správná, vyhrává nejbližší odpověď. Pokud bude správných odpovědí více, vyhrává nejrychlejší odpověď. Pokud nebude žádná správná odpověď a nejbližších odpovědí bude více, vyhrává nejrychlejší odpověď. Pokud nebude možno rozhodnout ani na základě rychlostního kritéria, je pořadatel oprávněn zadat k určení vítěze novou znalostní otázku z libovolného tématu.

U dovednostní mechaniky se může jednat o soutěž rychlostní, sportovní, kreativní či soutěž o jinou dovednost. Mechanika je stanovena vyhlášením, kde je zároveň uvedeno, co musí Soutěžící nejlépe provést a jaká jsou kritéria určení vítěze. Pokud není stanoveno jinak, pak:

  • u rychlostní mechaniky je úkolem splnit úkol, co nejrychleji,
  • u sportovní mechaniky je úkolem vyhrát v zadané disciplíně,
  • u kreativní mechaniky je úkolem odpovědět/vložit příspěvek, co nejvtipněji a nejoriginálněji. U některých otázek může být odpověď zpracována jako video, fotografie či prostá textová odpověď dle povahy mechaniky, podmínkou pro účast pak je poskytnutí licencí dle těchto pravidel.

U náhodnostní mechaniky je výherce určován losem či jiným náhodným způsobem.

Soutěž může být založena i na kombinaci shora uvedených mechanik (například je podmínkou správná odpověď a zároveň stanovené konkrétní pořadí) – takové podmínky jsou vymezeny ve vyhlášení. Soutěž může být dle vyhlášení založena i na mechanice jiné.

 

Oznámení a předání výher


Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Soutěžícími na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce https://www.facebook.com/LEXUM.CZ/ u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou zasílány e-mailem nebo poštou na výhercem sdělenou e-mailovou nebo korespondenční adresu, a to do 14 dnů od skončení soutěže, nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Výhrou mohou být i unikátní kódy Lexum a.s., které lze uplatnit při nákupu dárkových voucherů. Některé výhry z povahy věci či z důvodů stanovených právní úpravou mohou využít/čerpat/převzít pouze osoby nad určitý věk, v takovém případě výherce na výzvu pořadatele určí osobu, která bude oprávněna výhru převzít či čerpat.

Výhry doručované na korespondenční adresu budou doručeny pouze na území České republiky.

 

Pravidla soutěžních příspěvků


Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání Soutěžících či jiných osob. 
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. 
Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže 
Soutěžící s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

Autorská a jiná práva


Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. 
Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. 
V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený 
Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. 

Ochrana osobních údajů


Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, přezdívka, e-mail, doručovací adresa, telefonní číslo, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní registrace, soutěžní příspěvek, údaj o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace. 

Osobní údaje budou užity pro účel vedení marketingové akce zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher a zasílání obchodních sdělení všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků (e-mail, sms). Pořadatel je oprávněn zasílat Soutěžícímu vybraná obchodní sdělení na základě informací, které o Soutěžícím zpracovává.

Právním titulem zpracování je souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba neurčitá, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 

Soutěžící je oprávněn kdykoliv podat námitky proti zpracování za účelem provádění přímého marketingu a pořadatel provádění přímého marketingu ukončí. Zájemce (resp. Soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat a uplatnit svá práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu marketing@lexum.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/Soutěžící obrátit na pořadatele na kontaktu marketing@lexum.cz či na adrese jeho sídla. Na tomto e-mailu může zájemce (resp. Soutěžící) podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost.

Zájemce (resp. Soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Zájemce (resp. Soutěžící) má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zájemce (resp. Soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Zájemci (resp. Soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže. 

Další důležité podmínky soutěží


Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, změnit včetně vyhlášení, pravidel a udělovaných cen. Pořadatel je oprávněn udělit obdobné ceny.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FACEBOOK, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhře v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími leží důkazní povinnosti na Soutěžících.

V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybností výlučně na daném zájemci/Soutěžícím. 

Pořadatel tímto prohlašuje, že výhry v žádném případě nepředstavují skutečné peníze. 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti FACEBOOK. Se správou soutěže není sociální síť FACEBOOK nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti FACEBOOK.

Sociální síť FACEBOOK nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení).

Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě FACEBOOK, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě FACEBOOK jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

Praha, prosinec 2020