Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) • Léčba je hrazena všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami
 • Nadstandardní péče s moderním technologickým zázemím
 • Garance celého léčebného schématu napříč sítí očních klinik Lexum
 • Rychlé objednání a osobní přístup


Makulární degenerace
, respektive věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), je velmi závažné onemocnění zraku postihující zejména starší osoby. Je nejčastější příčinou slepoty v Evropě, kde jí v současné době trpí asi 67 miliónů lidí. Onemocnění postihuje centrální část oční sítnice, tzv. žlutou skvrnu (makulu), a někdy postupuje velmi rychle. Při porušení žluté skvrny nelze rozlišovat detaily, tedy například číst, luštit křížovku nebo rozeznávat tváře známých osob.

VPMD má dvě formy, vlhkou a suchou. Suchou formou VPMD je postiženo 90 % pacientů a u přibližně 10 % pacientů dochází ke ztrátě zraku. Vlhkou formu VPMD má naproti tomu asi 10 % pacientů, ale u 90 % z nich dochází k závažné ztrátě zraku.

Suchá forma VPMD je charakteristická zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice s následným vznikem výpadku zorného pole. Typickými znaky jsou shluky částic nazývaných drůzy v hloubce sítnice. Ta se časem ztenčuje a ztrácí svoji funkci. Zraková ostrost a tím schopnost vidět detaily se tak zhoršuje pozvolna.

Při vlhké formě VPMD dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu a jejím hromaděním vzniká otok na sítnici a krvácení. Degenerace způsobuje postupné horšení centrálního vidění, žlutá skvrna je těžce narušena a nefunkční. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů nebo měsíců.

Naše oční kliniky Lexum nabízí komplexní léčbu makulární degenerace sítnice hrazenou zdravotními pojišťovnami. Dále nabízí i genetické testy, které stanoví pravděpodobnost vzniku VPMD u dosud zdravých pacientů. Tyto testy jsou vhodné především pro děti pacientů s VPMD.


Jaké jsou příznaky makulární degenerace (VPMD)

VPMD nastupuje obvykle nenápadně a příznaky mohou být těžko postřehnutelné. Pacient necítí bolest a pokud nemoc postihuje jen jedno oko, nemusí ji zpočátku vůbec zaznamenat. Je to dáno tím, že zdravé oko dorovnává vidění toho nemocného. Ale u 30 % lidí se však během dvou let onemocnění objeví i na druhém oku.1) Nemoc se vyskytuje nejčastěji u osob starších 70 let, ale může se objevit už i u padesátníka.


Možné projevy a příznaky VPMD:


 • Ztrácíte ostré detailní vidění, např. nepoznáte číslo autobusu, nerozeznáte detaily obličeje.
 • Barvy ztrácí na své intenzitě.
 • V zorném poli se objevují našedlá místa.
 • Vidíte rozvlněné linie například při čtení. Písmenka poskakují a vypadávají.
 • Vidíte periferně, ale dochází ke snížení centrální zrakové ostrosti. Jako kdybyste viděli jen rám obrazu nikoli plátno.


Proto je důležité zvláště ve vyšším věku navštěvovat pravidelně očního lékaře, který dokáže onemocnění včas rozpoznat a poslat Vás na specializované pracoviště, například na oční kliniku Lexum.


Reference:

 1. Yanagi  Y, Mohla  A, Lee  W-K,  et al.  Prevalence and risk factors for nonexudative neovascularization in fellow eyes of patients with unilateral age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58(9):3488-3495


Otestujte si zrak na makulární degeneraci (VPMD)

Pro diagnostiku makulární degenerace se často používá jednoduchá pomůcka, kterou se zvládne otestovat každý sám bez pomoci lékaře. Nazývá se Amslerova mřížka. Na ni lze snadno rozeznat deformaci obrazu, zamlžení detailů, rozmazané nebo chybějící body či tmavé skvrny.

Pomocí Amslerovy mřížky se můžete otestovat jednoduše sami doma. Vytiskněte si ji a dejte ji třeba na lednici. Pravidelně tak můžete kontrolovat případný vznik onemocnění. Díváme se na ni vždy jen jedním okem.

Klikněte na mřížku, zvětší se v novém okně a můžete si ji vytisknout.


Jak používat Amslerovu mřížku:

 • Nasaďte si brýle na čtení.
 • Při dostatečném osvětlení držte tuto mřížku ve vzdálenosti 35 - 40 cm před očima tak, jako byste chtěli číst.
 • Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na bod ve středu mřížky.
 • Pozorujte, jestli vidíte všechny čtverce, všechny čtyři rohy mřížky a jestli se mřížka mlží, je rozmazaná, nebo se mění její tvar.
 • Stejně postupujte u druhého oka.
 • Pokud na mřížce vidíte změny, zavolejte svému očnímu lékaři nebo do Lexum na tel. 800 22 66 55 a objednejte se na vyšetření.

Takto může vypadat například porušené vidění:


Amslerovu mřížku si můžete nechat zaslat emailem nebo poštou domů Vám nebo třeba Vašemu příbuznému.

Zaslat mřížku


Jak probíhá léčba makulární degenerace (VPMD)?

Léčba vlhké formy VPMD je dlouhodobá a vyžaduje spolupráci pacienta, jeho očního lékaře a specialistů na očních klinikách Lexum. Velmi důležité v léčbě vlhké formy VPMD je dodržování termínů aplikací speciálních biologických léků, tzv. anti-VEGF preparátů. Tyto léky mají za úkol potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti žluté skvrny (makuly).

Biologická léčba vlhké formy VPMD je pro pacienty, kteří splňují podmínky, hrazená českými zdravotními pojišťovnami. Pacienti, kteří podmínky nesplní, mají možnost si léčbu uhradit sami (viz ceník). Vzhledem k závažnosti a rychlé progresi tohoto onemocnění můžete na očních klinikách Lexum počítat s krátkými objednacími lhůtami a s garancí léčebného schématu.

V případě suché formy VPMD aktuálně neexistuje žádná běžně dostupná léčebná možnost. Pacientům s výraznými projevy suché formy VPMD doporučujeme preventivně užívat podpůrné prostředky, které zpomalují šíření nemoci a můžete si je zakoupit v lékárně. Konkrétně se jedná o denní dávku vitamínu C (500 g), vitamínu E (400 iu), luteinu (10 mg), zeaxanthinu (2 mg), zinku (80 g) a mědi (2 mg).Biologická léčba makulární degenerace (VPMD) na klinikách Lexum

Biologická léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) probíhá v Aplikačních centrech očních klinik Lexum v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích v krátkých objednacích termínech.

Léčba je hrazena českými zdravotními pojišťovnami a probíhá formou aplikace anti-VEFG léků.

Zahájení léčby vlhké formy VPMD předchází na očních klinikách Lexum podrobné vstupní vyšetření. Oční lékař prohlédne Vaše oční pozadí a posoudí jeho změny. Nitrooční nález je lépe patrný při rozšířené zornici, čehož docílíme použitím kapek do očí, tzv. rozkapáním. Při specializovaném vyšetření se často také používá fotografie sítnice. Velmi důležitým vyšetřením je OCT (Optická koherenční tomografie), která poskytuje detailní vyšetření vrstev sítnice a je důležitá pro hodnocení vývoje nálezu v čase.

Abychom zjistili i detailní stav drobného cévního řečiště a odhalili tak nemoc včas, používáme speciální moderní přístroj angioOCT. Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak nově tvořené cévy vypadají, zda mizí nebo naopak přibývají, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná. Vyšetření je bezbolestné a je volitelné. Není však hrazeno zdravotním pojištěním a jeho cena je 1200 Kč.


V nejasných případech lze také použít jinou zobrazovací metodu, fluorescenční angiografii.

Pacienti jsou vyšetřováni před každou aplikací léku také pomocí čtení písmen na tzv. ETDRS optotypu (tabulce) a měsíc po aplikaci; dále podle zvoleného schématu léčby.

Snažíme se léčbu zahájit co nejdříve, aby nedocházelo ke zhoršení zraku. Proto Vám již zpravidla během prvního vyšetření aplikujeme první dávku anti-VEGF léku (injekci). Aplikace probíhá rychle. Někteří pacienti subjektivně tvrdí, že to „zatlačí a malinko zabolí“, ale většinou a objektivně prakticky nic nepociťují. Celkově s předcházejícími vyšetřeními však na klinice strávíte 2-3 hodiny.

S léčbou onemocnění sítnice máme v Lexum mnohaleté zkušenosti. Od roku 2006, kdy jsme jako první v České republice zahájili léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, jsme již zachránili zrak stovkám pacientů. Podíleli jsme se také na klinických studiích nových léků a máme tak zkušenosti s novinkami této léčebné metody. Tyto metody si původně musel každý pacient hradit sám. Nyní je ale již možné, po splnění daných kritérií, léčbu uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kromě léčby VPMD na našich klinikách léčíme také další onemocnění sítnice a sklivce, např. odchlípení sítnice, diabetickou retinopatii, sklivcové zákaly, nemoci sítnice a vitreoretinálního rozhraní.Průběh léčby vlhké formy VPMD na klinikách Lexum

 • Pokud pacient splňuje veškeré podmínky pro léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou, naplánuje ošetřující lékař biologickou léčbu formou aplikace anti-VEFG léků (injekcí). První 3 aplikace probíhají v intervalech po 4 týdnech.
 • Po 3 dnech od aplikace se pacient dostaví na kontrolu ke svému očnímu lékaři. Po aplikaci třetí injekce proběhne v době 4–6 týdnů komplexní kontrola a vyhodnocení průběhu léčby na klinice Lexum pomocí OCT, případně angioOCT, přístroje. Při dobré odezvě na léčbu se intervaly mezi aplikacemi postupně prodlužují na dobu 2–3 měsíců.
 • Pokud se v průběhu léčení ukáže aplikace injekcí jako neúčinná, v léčení se již dále nepokračuje.


Jak předejít makulární degeneraci (VPMD)?

U věkem podmíněné makulární degenerace je prokázána dědičnost.

Na našich klinikách si proto přímí příbuzní mohou nechat udělat genetické testy, které u nich stanoví pravděpodobnost vzniku VPMD.  V případě potvrzení genetického zatížení makulární degenerací můžeme pravidelnými kontrolami na našich očních klinikách předejít rozvoji tohoto vážného onemocnění. S výsledky testu získáte i podrobné doporučení, jak onemocnění předcházet a jak změnit životní styl tak, aby se u vás nemoc nevyvinula. Cena tohoto vyšetření je 1900 Kč.


Zvýšené riziko vzniku makulární degenerace máte, pokud:

 • jste kuřák cigaret
 • v nadměrné míře konzumujete potraviny bohaté na nasycené tuky
 • máte nadváhu nebo zvýšenou hladinu cholesterolu
 • máte neléčený vysoký krevní tlak
 • máte problémy se srdcem
 • máte projevy tohoto onemocnění v rodině

Jak předcházet vzniku makulární degenerace?

Vzniku onemocnění můžete předejít dodržováním zdravého životního stylu včetně vyvážené stravy bohaté na vitamíny, minerály a stopové prvky. Neměli byste kouřit a mít nadváhu. Je vhodné si chránit oči před slunečním zářením používáním slunečních brýlí.

Pokud máte v rodině VPMD onemocnění a trpíte některou z následujících civilizačních chorob (např. cukrovka, kardiovaskulární choroba, onkologické onemocnění, obezita), je kromě upravení životního stylu nezbytně nutné důsledně dodržovat pravidla léčby, kontrolovat si zrak pomocí Amslerovy mřížky a pravidelně navštěvovat svého očního lékaře.


Slovníček pojmů

 • Anti-VEFG preparát – speciální lék (injekce), který má za úkol zabránit tvoření nových cév v oblasti žluté skvrny.
 • Angio OCT – angiografická optická koherentní tomografie dokáže odhalit oční onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění pacient nemusí pociťovat. Díky tomu lze zahájit léčbu včas a předejít tak nevratnému poškození zraku. Zjišťuje detailní stav drobného cévního řečiště. Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak cévy vypadají, zda mizí nebo naopak rostou, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná. Vyšetření je bezbolestné, je volitelné a není hrazeno ze zdravotního pojištění.
 • Amslerova mřížka – jednoduchý nástroj pro diagnostiku makulární degenerace, pomocí které lze snadno rozeznat deformaci obrazu, zamlžení detailů, rozmazané nebo chybějící body či tmavé skvrny.
 • Aplikační centra – centra očních klinik Lexum, na kterých probíhá léčba věkem podmíněné makulární degenerace a léčba všech anti-VEFG indikací. Již řadu let léčíme v těchto centrech také pacienty s diabetickou retinopatií a myopickou CNV, tj. choroidální neovaskularizací, která se vyskytuje i u mladších osob s krátkozrakostí.
 • ETDRS optotyp – čtecí tabule pro vyšetření zrakové ostrosti do dálky.
 • Fluorescenční angiografie - fotografická vyšetřovací technika, která používá nitrožilně podané barvivo. Zobrazuje cévní řečiště sítnice a částečně i cévnatky. Při vyšetření se mohou objevit nežádoucí reakce na podanou látku, zejména je možná alergie, proto tuto metodu používáme pouze v ojedinělých případech. Barvivo (fluorescein) přechodně zbarvuje kůži, sliznice a moč. Pacient by se 24 hod. po vyšetření neměl vystavovat přímému světelnému záření.
 • Makulární degenerace – závažné onemocnění zraku postihující zejména starší osoby, je nejčastější příčinou ztráty zraku ve vyspělých zemích.
 • OCT - optická koherenční tomografie, která poskytuje detailní vyšetření vrstev sítnice a je důležitá pro hodnocení vývoje nálezu v čase. OCT je bezkontaktní a neinvazivní zobrazovací metoda, která v extrémně vysoké kvalitě zobrazuje snímky očního pozadí.
 • Suchá forma makulární degenerace – je charakteristická zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice s následným vznikem výpadku zorného pole.
 • Vlhká forma makulární degenerace – při této formě onemocnění dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu a jejím hromaděním vzniká otok na sítnici a krvácení. Degenerace způsobuje postupné horšení centrálního vidění, žlutá skvrna je těžce narušena a nefunkční. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů nebo měsíců.
 • VPMD – Věkem podmíněná makulární degenerace je závažné onemocnění zraku. Postihuje centrální část oční sítnice, tzv. žlutou skvrnu (makulu). VPMD se charakteristicky vyskytuje až ve vyšším věku, ačkoliv její podstatou jsou pravděpodobně poškozené geny.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor