O LEXUM - Síť očních klinik Lexum
O LEXUM

Síť očních klinik, ambulancí a optik Lexum pečuje o zrak svých klientů od roku 1993. Na našich pracovištích bylo provedeno již více než 650 000 zákroků. Zkušený tým 450 zaměstnanců z řad lékařů, zdravotních sester, optometristů, sanitářů, recepčních a administrativních pracovníků se společně podílí na vysoké kvalitě péče o naše klienty a pacienty.

Již 30 let poskytuje komplexní a prémiové služby v oblasti oftalmologie. Mezinárodní studie kvality ECOS zařadila Lexum mezi nejlepší evropské kliniky. Lexum, jako jediná síť očních klinik a ambulancí v České republice, splňuje na všech svých pracovištích indikátory kvality stanovené největší zdravotní pojišťovnou VZP ČR. Od roku 2014 je součástí mezinárodní skupiny Optegra Group, která aktuálně provozuje 31 nejmodernějších očních klinik a 32 očních ambulancí ve Velké Británii, České republice, Polsku a nově i Slovenské republice.

Jako jeden z největších poskytovatelů oftalmologické péče má Lexum na českém trhu unikátní postavení. Zabývá se všemi segmenty oční medicíny – léčbou šedého zákalu, věkem podmíněné makulární degenerace, chirurgií sítnice a sklivce, transplantací rohovky, refrakční a laserovou chirurgií, léčbou zeleného zákalu, šilháním, plastickými operacemi a dalšími. Od roku 2023 je součástí největšího celoevropského investora do zdravotnictví, společnosti MidEuropa.

Vlastnická struktura:

Jediným vlastníkem společnosti LEXUM a.s. se 100% podílem na základním kapitálu je společnost Optegra Holdings Limited. 

Zprávy o účetní závěrce, podnikatelské činnosti a aktuálním stavu majetku společnosti jsou umístěny na oficiálním serveru českého soudnictví www.justice.cz.

Lexum a.s.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 28398238
DIČ: CZ 699002356

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14318

Společnost Lexum a.s. je jediným společníkem se 100% podílem na základním kapitálu společnosti Cornea Lexum s.r.o.

Cornea Lexum s.r.o.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 26148552

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74543

Vedení společnosti

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Generální ředitel, předseda představenstva

Zobrazit více

Mgr. Lenka Tomanová

Finanční ředitelka, členka představenstva

Zobrazit více

Ing. Ondřej Pastucha

Obchodní ředitel, člen představenstva

Zobrazit více

Mgr. Martin Matějček, MBA

Ředitel pro kvalitu Lexum CZ&SK

Zobrazit více

Ing. Iveta Soudná

Marketingová ředitelka

Zobrazit více

Mgr. Hana Blehová

HR ředitelka

Zobrazit více

Ing. Roman Laštovka

IT ředitel

Zobrazit více

Práva a povinnosti pacientů Sítě očních klinik Lexum


1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient má nárok získat od zdravotnických pracovníků všechny informace potřebné k tomu, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda souhlasí s dalším léčebným či diagnostickým postupem. Pacient má právo být informován o alternativních léčebných postupech.

2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient je také oprávněn (vyjma případů neodkladné péče) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě jiného zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

4. Pacient má právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a také osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, jsou-li při poskytování zdravotních služeb pacientovi přítomny. Pacient je oprávněn odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání.

5. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.

6. Pacient má dále:
a) nárok na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem;
b) nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen, je-li nezletilým;
c) právo na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li omezený ve svéprávnosti v rozsahu, že není schopen posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí; to vše za předpokladu, že taková přítomnost osob nenaruší poskytnutí zdravotních služeb, či nevytvoří epidemiologické nebo bezpečnostní riziko.

7. Pacient mající komunikační či zdravotní omezení, má právo na zajištění přiměřené podpory ze strany všech pracovníků podílejících se na poskytování zdravotní služby.

8. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

9. Pacient může rovněž pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (tzv. „dříve vysloveného přání“).

10. Pacient má dále ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), následující práva ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci:
a) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu;
b) nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem;
c) na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace;
d) určit osobu, která může do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie. Určit takovou osobu může i zákonný zástupce pacienta.

11. Pacient je při poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 41 zákona o zdravotních službách povinen:
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas;
b) řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb;
c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem;
d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb;
e) prokázat svou totožnost občanským průkazem (případně cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti jde-li o cizince), jestliže o to poskytovatel požádá. Jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může poskytovatel (vyjma případů neodkladné péče) odmítnout poskytnutí zdravotní služby.

12. Pacient má právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytovaných zdravotních služeb formou písemnou (na e-mail: stiznosti@lexum.cz) nebo ústní (osobně na kterékoliv recepci, či telefonicky na lince 800 22 66 55).

Etická komise


Etická komise oční kliniky Lexum pečuje o to, aby vývoj a léčba na naší klinice probíhaly v souladu se všemi zákony a podle platných norem. Projednává nové klinické studie a vědecké programy, do kterých se naše klinika zapojuje a sleduje nejnovější požadavky legislativy. Předsedou Etické komise oční kliniky Lexum je Mgr. Libor Štajer.

Mgr. Libor Štajer, předseda Etické komise

 

Členové etické komise:

Štěpánka Duchková

Ondřej Hejma

Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

MUDr. Vladimír Chodura

MUDr. Věra Kalandrová

Bc. Věra Krejzlíková