Podmínky čerpání poukazu

Zakoupili jste si, nebo jste dostali jako dárek poukaz LEXUM? Přečtěte si podmínky jeho uplatnění.

Podmínky čerpání poukazu


Úvodní ustanovení
1.1. Účelem těchto podmínek je vymezení práv a povinností při užití poukazů vystavených LEXUM pro užití v rámci KLINIK LEXUM v České republice.

1.2. Zakoupením poukazu a jeho využitím se kupující a případně držitel zavazuje tyto podmínky dodržovat.

1.3. Tyto podmínky mohou být ze strany LEXUM upraveny, přičemž není-li stanoveno jinak, změna je účinná zveřejněním. Změna se netýká již vystavených poukazů.

1.4. Poslední revize podmínek: prosinec 2021.
 

Definice
1.5. LEXUM = prodávající a společnost, která poukaz vystavila, tedy společnost Lexum a.s, sídlem Praha - Krč, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, IČO 28398238, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14318.

1.6. KLINIKY LEXUM = síť očních klinik provozované Cornea Lexum s.r.o., IČ: 26148552, Antala Staška 1670/80, Praha 4 - Krč, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 74543, Lexum a.s., IČ: 28398238, Antala Staška 1670/80, Praha 4 - Krč, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14318.

1.7. poukaz = je potvrzení vydané LEXUM, na základě kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu. Poukaz může mít formu dárkového poukazu, voucheru, nebo po dohodě s klientem individuální podobu designu.

1.8. podmínky = tyto Podmínky čerpání poukazu.
 

Zakoupení poukazu
1.9. Poukaz vystavuje a prodává LEXUM.

1.10. Poukaz je možné zakoupit pouze v síti KLINIK LEXUM.

1.11. Poukaz je platný, pouze pokud je opatřen originálním hologramem, hodnotou poukazu, datem vystavení a razítkem příslušné KLINIKY LEXUM, kde byl zakoupen.

1.12. Veškeré dotazy či jiné požadavky je možné vyřídit na kontaktech LEXUM, tedy na: 
         1.12.1. 800 22 66 55, 
         1.12.2. lexum(et)lexum.cz, 
         1.12.3. osobně ve kterékoli KLINICE LEXUM.

1.13. Poukaz není možné vrátit ani jej nelze směnit za finanční hotovost.

1.14. Pokud čerpané zdravotní služby dle aktuálního ceníku převyšují výši uvedenou na poukaze v kolonce „hodnota poukazu“, držitel je povinen uhradit před čerpáním služeb rozdíl.

1.15. Pokud hodnota poukazu převyšuje cenu čerpaných zdravotních služeb dle aktuálního ceníku, je po úplném ukončení léčby držiteli vrácen rozdíl mezi čerpanou péčí a hodnotou poukazu. Ceník a podmínky vrácení rozdílné částky se řídí informacemi na lexum.cz

Užití poukazu


2. Užití poukazu:
2.1. Při užití poukazu je nutné se prokázat vždy originálem. Pro využití poukazu je nutné zachovat neporušený hologram, razítko a náležitosti dle těchto podmínek.

2.2. LEXUM je oprávněn zajistit zjevné padělky či zjevně upravené poukazy.

2.3. Poukaz je možné využít pouze na území České republiky, v jedné z KLINIK LEXUM, tedy na adresách:

Oční klinika LEXUM, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00

Oční klinika LEXUM, Bezručova 90/22, Brno, 602 00 

Oční klinika LEXUM, Česká 141/66, České Budějovice, 370 01

Oční klinika LEXUM, Masná 3a, Ostrava, 702 00

Oční klinika LEXUM, Kvapilova 2060/46, Tábor, 390 03 

2.4. Poskytovatelem zdravotních služeb je vždy KLINIKA LEXUM, která byla zvolena pro využití poukazu.

2.5. Poukaz se nevystavuje na jméno, je přenosný a opravňuje jeho držitele (držitele předkládajícího originál) k čerpání zdravotních služeb dle nabídky LEXUM.

2.6. Poukaz je možné využít pouze na zdravotní služby nehrazené z veřejného pojištění.

2.7. Veškeré informace o dostupných službách jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

2.8. Veškeré informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

2.9. Některé služby jsou dostupné pouze nad lékařem doporučený věk, podrobné informace jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

2.10. Součástí poukazu není doprava na vyšetření, na zákrok či zpět a ani jiné plnění.

2.11. Podmínky zákroku a vyšetření se řídí pokyny lékaře a podmínkami stanovenými zvolenou KLINIKOU LEXUM. Podmínky jsou dostupné vždy na zvolené KLINICE LEXUM a na www.lexum.cz.

2.12. Cena zákroku se řídí aktuálním ceníkem a není „fixovaná“ ke dni zakoupení poukazu.

2.13. Při každém užití vyznačí KLINIKA LEXUM specifikaci užití poukazu v podobě data, úkonu, výše čerpání dle platného ceníku, zůstatek poukazu a odpovědnou osobu. Držitel je povinen umožnit vyznačení těchto údajů.

Platnost


3. Platnost: 
3.1. Poukaz je možno uplatnit a zdravotní služby čerpat pouze po dobu platnosti poukazu.

3.2. Platnost poukazu je 12 měsíců od data vystavení. 

3.3. Po uplynutí stanoveného data poukaz bez náhrady propadá. 

3.4. V rámci doby platnosti poukazu je nutné využít všechny zvolené služby a to zcela, tedy dokončit jejich čerpání.

3.5. Držení poukazu neopravňuje držitele k přednostnímu objednání na požadované služby.

3.6. Držitel je povinen objednat se včas na využití dárkového poukazu, tedy v předstihu zajistit volný termín tak, aby byly všechny potřebné služby čerpány v rámci platnosti poukazu.
 

Ochrana osobních údajů


4. Ochrana osobních údajů: 
4.1. Dárkový poukaz není opatřen identifikací držitele a nedochází v souvislosti s jeho zakoupením ke zpracování osobních údajů.

4.2. Při využití poukazu dochází ke zpracování osobních údajů osoby, která čerpá na poukaz služby.

4.3. Správcem je zvolená KLINIKA LEXUM.

4.4. Více informací o zpracování osobních údajů je dostupných v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na lexum.cz.
 

Závěrečná ustanovení


5. Závěrečná ustanovení
5.1. Veškeré vztahy mezi LEXUM a držitelem poukazu se řídí účinnou právní úpravou v České republice.

5.2. LEXUM je oprávněn kdykoliv ukončit prodej poukazů.

5.3. LEXUM je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených držitelem poukazu při jeho předložení. V případě porušení těchto podmínek je LEXUM oprávněn věc vyšetřit a po dobu šetření neumožnit čerpání poukazu. V případě porušení těchto podmínek je LEXUM oprávněn uplatnit vzniklou újmu a škodu.