Lexum posiluje své postavení v rámci odborných společností - Síť očních klinik Lexum
Lexum posiluje své postavení v rámci odborných společností
Místopředsedkyní České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) byla zvolena docentka Zuzana Hlinomazová.

7. června 2023

Společnost Lexum, vedoucí privátní poskytovatel prémiové komplexní oční péče, dosahuje významných úspěchů nejen v oblasti svého expanzivního rozvoje, ale také v rámci odborných společností. Jednou z nejvýznamnějších je i Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH).

ČSRKCH je občanské sdružení očních specialistů zaměřujících se na problematiku chirurgie předního segmentu oka. Lékaři této specializace se nejčastěji zabývají stavy postihujícími čočku, rohovku, duhovku, dále řešením vrozených vad, zeleného zákalu a úrazů oka. 20. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie byl významným milníkem v dalším rozvoji kataraktové a refrakční chirurgie v České republice. Valná hromada zvolila na svém zasedání dne 19. května 2023 nové představenstvo, jehož předsedou se stal doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Představenstvo dále zvolilo místopředsedkyní lékařskou ředitelku sítě očních klinik, ambulancí a optik Lexum, doc. MUDr. Zuzanu Hlinomazovou, Ph.D.

Je mi ctí být součástí vedení jedné z významných odborných oftalmologických společností v České republice a beru tuto roli s pokorou ke všem společným úkolům a projevené důvěře členské základny. Naším důležitým cílem bude mimo jiné prosazovat a maximálně podporovat vzdělávání především mladých oftalmologů v oboru kataraktové a refrakční chirurgie a dosáhnout v tomto ohledu co nejvyšší úrovně kvality oční chirurgie v České republice“, říká doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., lékařská ředitelka sítě očních klinik, ambulancí a optik Lexum.

Velice si vážím zvolení do čela tak eminentní společnosti, jako je ČSRKCH, a děkuji za projevenou důvěru. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty, obzvláště pak v problematice refrakční a kataraktové chirurgie, je na velmi vysoké mezinárodní úrovni. Budeme usilovat o posilování kvality a zachování odbornosti v oblasti kongresů a seminářů a co nejvíce motivovat mladou generaci oftalmologů“, uvádí doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Vzdělávání a především motivace mladých oftalmologů jsou klíčové pro růst kvality a dostupnosti oftalmologické péče. Česká oftalmologie a zejména chirurgie předního segmentu oka prošla za posledních dvacet let obrovským vývojem, který nemá v ostatních medicínských oborech obdoby. I proto je důležité zajistit udržitelnou budoucnost oční chirurgie na všech úrovních poskytovatelů oftalmologické péče. Zajištění udržitelné budoucnosti oční chirurgie je zároveň jedním z majoritních cílů Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH), jehož hlavním posláním je sdružovat poskytovatele oční chirurgie s cílem vytvářet vhodné podmínky pro výkon jejich povolání a hájit jejich profesní zájmy.

V rámci SAPOCH intenzivně usilujeme o vytváření spravedlivých, rovných a trvale udržitelných podmínek pro výkon povolání ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, kteří poskytují zejména kataraktové, refrakční, rohovkové a vitreoretinální výkony. Prosazujeme zájmy v dohodovacích řízeních o cenách, úhradách, regulaci, dostupnosti a indikátorech kvality při jednáních s plátci, regulátory a státní správou. Zvyšujeme tak úhrady a dostupnost, stejně jako odbornou a etickou úroveň všech poskytovatelů oční chirurgie, ambulantních i nemocničních poskytovatelů,“ uvádí předseda představenstva spolku SAPOCH a generální ředitel Lexum PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M. Díky aktivitám SAPOCH se dříve významně finančně podhodnocený obor oční chirurgické péče stává více stabilním a udržitelným segmentem v rámci celého resortu zdravotnictví. 

Usilovným vyjednáváním a nastavením nové metodiky se nám po celé dekádě poklesů úhrad oční chirurgické péče podařilo tento trend zvrátit a dostat do našeho segmentu a všem jeho poskytovatelům o více než jednu miliardu korun českých více finančních prostředků ve srovnání s rokem 2019, kdy jsme v prosinci zahájili naši činnost“, říká předseda představenstvaspolku SAPOCH a generální ředitel Lexum PharmDr. MichalKrejsta, MBA, LL.M.Velké množství benefitů pociťují zejména pacienti. Díky navýšenírozpočtu ambulantních poskytovatelů oční chirurgie je úroveňposkytování péče pacientů mnohonásobně vyšší co do kvalityzvoleného materiálu.V roce 2019 se například v rámci operací katarakty (šedéhozákalu) implantovaly ze dvou třetin méně kvalitní nitrooční čočky, oproti tomu v roce 2023 je více než 90 % implantovaných čoček hydrofobní kvality. Jedná se o čočky z materiálu s minimálním obsahem vody, které zabraňují zakalování čočky a eliminují nežádoucí optické jevy. Dalším významným benefitem pro pacienty jsou hrazené torické čočky pro řešení jejich astigmatismu atd.

Mezi priority SAPOCH pro následující období patří i nadále podpora stability a udržitelnosti podmínek pro ambulantní poskytovatele oční chirurgické péče, aktivní participace na programech odborných společností (ČOS, ČSRKCH, ČVRS), důraz na vzdělávání nové generace oftalmologů, a především poskytování komplexní oftalmologické péče pacientům v prostředí jednodenní chirurgie. 

Díky významnému zastoupení na vedoucích pozicích v předsednictvu ČSRKCH a v představenstvu SAPOCH nese Lexum významnou odpovědnost a poslání, které se dotýká vývoje a zásadních změn ve fungování české oční chirurgie. Lexum se tak doslova stává klíčovým hráčem mezi poskytovateli komplexní oftalmologické péče udávajícím směr budoucího vývoje a trendu tohoto ušlechtilého a tak potřebného oboru.