Podmínky čerpání poukazu na klinikách - Síť očních klinik Lexum
Podmínky čerpání poukazu na klinikách

Zakoupili jste si, nebo jste dostali jako dárek poukaz na oční kliniky LEXUM? Přečtěte si podmínky jeho uplatnění.

Podmínky čerpání poukazu


1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem těchto podmínek je vymezení práv a povinností při užití poukazů vystavených LEXUM pro užití v rámci KLINIK LEXUM v České republice.

1.2. Zakoupením poukazu a jeho využitím se kupující a případně držitel zavazuje tyto podmínky dodržovat.

1.3. Tyto podmínky mohou být ze strany LEXUM upraveny, přičemž není-li stanoveno jinak, změna je účinná zveřejněním. Změna se netýká již vystavených poukazů.

1.4. Poslední revize podmínek: říjen 2023.

2. Definice

2.1. LEXUM = prodávající a společnost, která poukaz vystavila, tedy společnost Lexum a.s, sídlem Praha – Krč, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, IČO 28398238, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14318.

2.2. KLINIKY LEXUM = síť očních klinik provozované Cornea Lexum s.r.o., IČ: 26148552, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 74543, Lexum a.s., IČ: 28398238, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14318.

2.4. poukaz = písemné potvrzení vydané LEXUM, na základě, kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu. Poukaz může mít formu dárkového poukazu, voucheru, nebo po dohodě s klientem individuální podobu designu.

2.5. podmínky = tyto Podmínky čerpání poukazu.

2.6. služby = jakékoliv zdravotní služby a případně jiné služby poskytované KLINIKAMI LEXUM.

3. Zakoupení poukazu

3.1. Poukaz vystavuje a prodává LEXUM.

3.2. Poukaz je možné zakoupit pouze v síti KLINIK LEXUM.

3.3. Poukaz je platný, pouze pokud je opatřen originálním hologramem, hodnotou poukazu, datem vystavení a razítkem příslušné KLINIKY LEXUM, kde byl zakoupen.

3.4. Veškeré dotazy či jiné požadavky je možné vyřídit na kontaktech LEXUM, tedy na:

  • 800 22 66 55,
  • lexum(et)lexum.cz,
  • osobně ve kterékoli KLINICE LEXUM

3.5. Poukaz není možné vrátit ani jej nelze směnit za finanční hotovost.

3.6. Pokud čerpané zdravotní služby na KLINIKÁCH LEXUM dle aktuálního ceníku převyšují výši uvedenou na poukaze v kolonce „hodnota poukazu“, držitel je povinen uhradit před čerpáním služeb rozdíl.

3.7. Pokud hodnota poukazu převyšuje cenu čerpaných zdravotních služeb, držitel nemá nárok na vrácení rozdílu mezi hodnotou čerpaných zdravotních služeb a hodnotou poukazu.

Užití poukazu


4. Užití poukazu:

4.1. Při užití poukazu je nutné se prokázat vždy originálem. Pro využití poukazu je nutné zachovat neporušený hologram, razítko a náležitosti dle těchto podmínek.

4.2. LEXUM je oprávněn zajistit zjevné padělky či zjevně upravené poukazy.

4.3. Poukaz je možné pro služby využít pouze na území České republiky, v jedné z KLINIK LEXUM, tedy na adresách:

Oční klinika LEXUM, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00

Oční klinika LEXUM, Soukalova 3355,  Praha 4 – Modřany, 143 01

Oční klinika LEXUM, Holandská 872/9, administrativní komplex Spielberk Office Centre, Brno-Štýřice, 639 00  

Oční klinika LEXUM, Masná 3a, Ostrava, 702 00

Oční klinika LEXUM, Česká 141/66, České Budějovice, 370 01

Oční klinika LEXUM, Na Celně 885, Mladá Boleslav, 293 01

Oční klinika LEXUM, Kvapilova 2060/46, Tábor, 390 03

4.5. Poskytovatelem zdravotních služeb je vždy KLINIKA LEXUM, která byla zvolena pro využití poukazu. Kontaktní informace každé KLINIKY LEXUM jsou dostupné na lexum.cz.

4.6. Poukaz se nevystavuje na jméno, je přenosný a opravňuje jeho držitele (držitele předkládajícího originál) k čerpání služeb, resp. zakoupení produktů dle nabídky LEXUM a vymezení daného poukazu.

4.7. Poukaz je možné využít pouze na zdravotní služby nehrazené z veřejného pojištění. Poukaz není možné uplatnit na zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

4.8. Veškeré informace o dostupných službách a produktech jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

4.9. Veškeré informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

4.10. Některé služby jsou dostupné pouze nad lékařem doporučený věk, podrobné informace jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.

4.11. Součástí poukazu není doprava na vyšetření, na zákrok či zpět a ani jiné plnění. Poukaz opravňuje držitele pouze k čerpání služeb, případně nákupu produktů do částky uvedené na poukazu dle podmínek uvedených v těchto podmínkách a na poukaze. V případě rozporu informací uvedených na poukaze a v těchto podmínkách, mají přednost tyto podmínky.

4.12. Podmínky zákroku a vyšetření se řídí pokyny lékaře a podmínkami stanovenými zvolenou KLINIKOU LEXUM. Podmínky jsou dostupné vždy na zvolené KLINICE LEXUM a na lexum.cz.

4.13. Ceny zákroků v rámci poskytovaných služeb na KLINIKÁCH LEXUM se řídí aktuálním ceníkem a nejsou „fixované“ ke dni vystavení poukazu.

4.14. Poukaz je nutné vždy čerpat jednorázově ledaže je na poukaze výslovně uvedeno jinak. V případě, že poukazu umožňuje jeho postupné čerpání, pak při každém užití vyznačí KLINIKA LEXUM specifikaci užití poukazu v podobě data, úkonu, výše čerpání dle platného ceníku, zůstatek poukazu a odpovědnou osobu. Držitel je povinen umožnit vyznačení těchto údajů. V případě, že je nutné poukaz čerpat jednorázově a hodnota poukazu převyšuje cenu zakoupených produktů/poskytovaných služeb, držitel nemá nárok na vrácení rozdílu mezi hodnotou nákupu a hodnotou poukazu.

4.15. Poukazy jsou vždy řádně označeny pro užití v OPTIKÁCH LEXUM anebo KLINIKÁCH LEXUM. V případě, že není poukaz označen, je možné jej využít i. dle povahy vymezených služeb/produktů na pobočce LEXUM, která tyto služby poskytuje, resp. produkty prodává, ii. bez vymezení povahy služeb/produktů je možné poukaz využít v celé síti LEXUM.

Platnost


5. Platnost: 

5.1. Poukaz je možno uplatnit a zdravotní služby čerpat, resp. produkty zakoupit pouze po dobu platnosti poukazu. V případě, že se jedná o produkty na objednávku, za využití poukazu v době platnosti se rozumí závazné provedení objednávky v době platnosti poukazu. V případě, že se jedná o služby na objednávku, v rámci doby platnosti poukazu je nutné využít (realizovat) všechny zvolené služby, a to zcela, tedy dokončit jejich čerpání.

5.2. Platnost poukazu je 12 měsíců od data vystavení, ledaže je na poukaze uvedeno jinak.

5.3. Po uplynutí stanoveného data poukaz bez náhrady propadá.

5.4. Při nutnosti služby, produkty objednat je držitel povinen toto učinit zavčas v době platnosti poukazu.

5.5. Držení poukazu neopravňuje držitele k přednostnímu objednání na požadované služby.

5.6. Zejména u využití služeb je držitel povinen se objednat včas na využití dárkového poukazu, tedy v předstihu zajistit volný termín prvního úkonu tak, aby byly všechny potřebné služby čerpány v rámci platnosti poukazu.

Ochrana osobních údajů


6. Ochrana osobních údajů: 

6.1. Dárkový poukaz není opatřen identifikací držitele a nedochází v souvislosti s jeho zakoupením ke zpracování osobních údajů.

6.2. Při využití poukazu dochází ke zpracování osobních údajů osoby, která čerpá na poukaz služby anebo produkty. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů není povinné, ale poukaz není možné využít, pokud ke zpracování osobních údajů nedojde.

6.3. Správcem osobních údajů je zvolená KLINIKA LEXUM. Kontakty správce jsou dostupné na lexum.cz.

6.4. Více informací o zpracování osobních údajů je dostupných v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na lexum.cz.

Závěrečná ustanovení


7. Závěrečná ustanovení:

7.1. Veškeré vztahy mezi LEXUM a držitelem poukazu se řídí účinnou právní úpravou v České republice.

7.2. LEXUM je oprávněn kdykoliv ukončit nabídku, případně prodej poukazů.

7.3. LEXUM je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených držitelem poukazu při jeho předložení. V případě porušení těchto podmínek je LEXUM oprávněn věc vyšetřit a po dobu šetření neumožnit čerpání poukazu. V případě porušení těchto podmínek je LEXUM oprávněn uplatnit vzniklou újmu a škodu.